Látkép a Gellérhegyről
» A Gellérthegy legszebb arca - Küldje be nekünk legjobb fotóit a Gellérthegyről!
 

Gellérthegyvédő Egyesület alapszabálya
 
mely szerint alulírott alapítók, abból a célból, hogy lakókörnyeztünk a Budapest fővárosában lévő Gellérthegy környezeti és természeti értékeinek megőrzéséhez, valamint hagyományainak ápolásához hozzájáruljunk társadalmi szervezet megalakítását határoztuk el, amely tevékenységet a jelen alapszabályban rögzített módon végzi az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján.

I. Általános rendelkezések

Az egyesület alapítói: a mellékelt jelenléti ív szerint

1. A társadalmi szervezet neve: Gellérhegyvédő Egyesület

Az egyesület közhasznú szervezet és jogi személyiséggel rendelkezik.

2. Az egyesület székhelye: 1118 Budapest, Somlói út  4. I. em.2.   

3. Az egyesület működésének céljai:

Összekötő kapocsként működni az önkormányzatok és a hegy lakói között, ezáltal a lakosság érdekeit képviselni.

Az egyre agasztóbb környezet- és természetpusztításra való figyelemfelhívás (pl. Tömeges fakivágások – sokszor önkormányzati engedéllyel – a környekhez nem illő óriásplakátok állítása, túlmérezetett telekbeépítések, engedélynélküli vagy attól eltérő építkezések, otromba házátalakítások stb.).

Elérni, hogy az önkormányzat gazdája legyen a környék közterületeinek és az ott végzett esetleges munkák után gondoskodjon a teljes helyreállításról, ill. Karbantartásról, ezen felül a hatályos jogszabályokat tartassa be.

Megszervezni (évente akár többször is) a hegy lakóival és az önkormányzattal együtt környezetvédelmi munkákat (pl. fák, bokrok ültetését, ápolását, zöldterületek nagytakarítását). E tevékenységbe a környéken lévő tanintézményeket is be kívánja vonni.

A Gellérthegy átmenő forgalmának csökkentése érdekében javaslatok tétele az illetékes szervek felé, közlekedési problémák megoldásában való részvétel.

Szakértői bizottság létrehozása, amely a lakosság, az építettők és az önkörmányzat munkáját segíti.

Hagyományőrzés, kiállítások, előadások szervezése, emlékhelyek ápolása, helyi relikviák gyűjtése, rendszerezése.

Az előbbiek megvalósítása érdekében pályázatokon való részvétel.

Minden egyéb olyan tevékenység ellátása, mely a Gellérthegy védelme érdekében a közgyűlés szükségesnek tart.

Az egyesület céljai szerint az 1997.évi CLVI. tv.26.§ c) pontja által meghatározott alábbi közhasznú tevékenységi körbe sorolható: Kulturális tevékenység (5), természetvédelem (8), környezetvédelem (9), közrend és közbiztonság védelme (15), ezért közhasznú szervezetté minősíthető.

Az egyesület pártpolitikai tevékenységet nem folytat, jelöltet országgyűlési ill. önkormányzati választáson nem állít és nem támogat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül más is igénybe veheti.

Az egyesület irataiba, beszámolóiba bárki betekinthet a székhelyen az elnökkel előre egyeztetett időpontban.

A beszámoló és a közhasznúsági jelentés a kerületi „Újbuda” c. Újságban közzétételre kerül.
A közhasznú szervezet működése és szolgáltatási igénybevételének nyilvánosságát biztosítja, hogy az erről szóló tájékoztatók a Budapest, XI. Ádám Jenő általános iskola és a Budapest, XI., Gárdonyi Géza általános iskola hirdetőtábláján olvashatóak.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és arról saját költségére másolatot készíthet.

II. Az egyesület tagjai

4. Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, illetőleg magyarországi
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki az egyesület céljaival egyetért és azok megvalósításában részt kíván venni. A tagfelvételről az egyesület elnöksége dönt. Abban az esetben, ha egy településen négynél több tagja van az egyesületnek, úgy kezdeményezhetik helyi szervezet megalakítását.

5. A tag jogai és kötelességei:

részt vesz az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
választhat és választható az egyesület szerveibe,
szavazati joggal rendelkezik,
köteles eleget tenni jelen alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni. A kereset benyújtása a határozat végrehajtását nem gátolja,
a tag köteles a közgyűlésen elfogadott mértékú tagdíjat fizetni.

6. A tagsági viszony megszűnik,

a tag halálával,
kilépéssel: az egyesületből bármely tag jogosult bármikor kilépni. A tag ezen szándékát az egyesület elnökségének köteles bejelenteni.
Törléssel: az egyesület elnöksége törli a tagok sorából azt a tagot, aki az egyesület munkájában legalább 12 hónapon keresztül egyáltalán nem vesz részt, tagdíjat nem fizet. A tagdíj fizetésére ill. az egyesület munkájában való részvételre a tagot írásban fel kell hívni és a tagsági viszonyt csak a felszólítást követő 15 nap eredménytelen eltelte után lehet törölni.
Kizárásssal: az egyesület közgyűlése kizárja azt a tagot, aki az egyesület céljának megvalósítását veszélyezteti, vagy más fontos okból méltánytalanná vált az egyesületi tagságra.

III. Az egyesület szervezete

7. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

8. A közgyűlést az elnökség hívja össze írásban, annak napja előtt legalább 8 nappal, a napirendi javaslat megjelölésével, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal. Össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a tagok 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri vagy ha azt bíróság elrendeli. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 30 napon bleül újabb közgyűlést kell összehívni.
A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.

9. A közgyűlésen a szavazás nyíltan, egyszerű többséggel történik. Nyílt szavazáskor szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
Titkosan kell szavazni a tisztségviselők megválasztásáról, ilyenkor szavazategyenlőség esetén  megismételt szavazást kell tartani.

10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály elfogadása és módosítása,
 • az évi költségvetés meghatározása,
 • az éves beszámoló elfogadása, nyílt szavazássla, egyszerű többséggel,
 • a közhasznúsági jelentés elfogadása,
 • az egyesület más társadalmi szervvel való egyesülésének vagy felosztásának kimondása,
 • az elnökség megválasztása,
 • döntés a tag kizárásáról,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket ezen alapszabály a közgyűlés  hatáskörébe utal.


11. Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség 5 tagból, elnökből és 4 elnökségi tagból áll, az elnököt az elnökség tagjai maguk közül választják. Az elnökség tagjait a közgyűlés két évre választja. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal tartja. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze és azt ő maga vagy az általa megbízott elnökségi tag vezeti le. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülések nyilvánosak.
Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, melyeket jelen alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.
A közgyűlésekről és az elnökségi ülések döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a döntések tartalmát, idejét, hatályát, a döntések mellett és ellene szavazók számát – és nyílt szavazás esetén a személyét.

12. Az elnök feladatai:

 • írásban, a napirendi pontok megjelölésével összehívja az elnökséget,
 • gondoskodik a közgyőlés és az elnökség összehívásáról,
 • vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit,
 • képviseli az egyesületet (akadályoztatás esetén eseti megbízást adhat az elnökség tagjainak),iadja a helyi szervezetek részére az elfogadó nyilatkozatot,
 • gondoskodik a határozatok tárának vezetéséről,
 • írásban, postai kézbesítéssel közli az érintettekkel a közgyűlés és az elnökség határozatait,
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség vagy a közgyűlés megbízza.

Az elnök, az elnökség munkáját szakmai munkáját szakértői bizottságok segíthetik, melyek munkáját az elnök felügyeli és irányítja.
Az elnök adminisztratív munkájának segítésére titkár választható, két évi időtartamra.

13. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnek megfelelő cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntetét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szól törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A közgyűlésről, az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a napirendet, a döntéseket, azok hatályát és a szavazások szám szerinti eredményét. A döntések ismertetésre kerülnek az Ádám Jenő ls a Gárdonyi Géza iskolák hirdetőtábláján, a közgyűlések helyszínén és az egyesület székhelyén.

IV. Az egyesület képviselete

14. Az egyesület képviseletére az elnök jogosult. Az egyesület jegyzése akként történik, hogy az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá az elnök önállóan írja a nevét.

15. Rendelkezés az egyesület bankszámlájáról: az egyesület bankszámlájáról az elnök és az elnökség által kijelölt tag együttesen rendelkezhet.

V. Az egyesület gazdálkodása

16. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesült tartozásaiért nem tartoznak felelősséggel.

17. Az egyesület vagyona elsősorban a tagdíjból, a tagok és más magánszemélyek ill. jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból áll.
A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.

18. Az egyesület célja megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, - de kizárólag másodlagosan – azonban a nyereséget nem osztja fel, hanem célkitűzéseinek megvalósítására fordítja. Gazdálkodása során képződő mindennemú nyereség kizárólag az egyesület jelen alapító okiratában megfogalmazott közhasznú célok megvalósítására fordítható. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

VI. Az egyesület megszűnése

19. Az egyesület megszűnik:

 • ha a közgyűlés elhatározza feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését,
 • ha bíróság feloszlatja,
 • ha a bíróság megállapítja megszűnését.

20, Az egyesület megszűnése esetén vagyonát a Kertészeti Egyetem Alapítványának javára kell átadni.

VI. Záró rendelkezések

21. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai az irányadóak.

22. Az alapítók tudomásul veszik, hogy az egyesület jogszerű működésének feltétele, annak bírósági nyilvántartásba vétele.

Budapest, 2007. november 28.

Dr. Misley Károly
elnök